Да бидеме единствени заедно

ТРАНСПОРТ НА СПЕЦИЈАЛНИ ПРАТКИ

Со оглед на нашето долгогодишно искуство и најсовремена опрема, можеме да Ви понудиме превоз на опасни материи (АДР), вонгабаритни пратки како и високовредносни пратки. Во сите овие случаи нашата компанија Ви гарантира за висок квалитет и ефективност при извршување на процесите.

Превозот на опасни материи (АДР) подлежи на строго дефинирани законски правила и прописи. За опасни материи се сметаат сите материи кои при манипулација, складирање или превоз можат да предизвикаат последици штетни за околината и човечкото здравје.

Технотранс ги исполнува сите законски прописи за манипулација, складирање и превоз на овој вид материи. Нашите возила и магацин се опремени со целокупната опрема за комплетно маневрирање на овој вид на пратки. Исто така возачите поседуваат лиценци за превоз на АДР пратки, како и советник за превоз на опасни материи.

Имаме долгогодишно искуство при транспорт на високовредносни пратки од типот на пари, вредни предмети и документација за правни и физички лица, дипломатски пратки, сефови, антиквитети, уметнички дела и друг вид на сикосовредносни пратки. Доколку имате потреба од овој вид на превоз, обратете се кај напшиот тим кој со задоволство ќе одговори на сите Ваши барања.

Дел од услугите ко иги нудиме вклучуваат: 1) Избор на соодветно превозно срдство (блиндирано возило Б4 категорија во сопственост на Технотранс); 2) Оптимална транспортна рута; 3) Потребни дозволи и согласности од надлежните министерства и други органи; 4) Техничка придружба од Технотранс и придружба од приватно обезбедување, доколку истото е неопходно

Facebook Pagelike Widget